• Users Online: 283
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Wearable wireless sensors for measuring calorie consumption

Fotouhi-Ghazvini Faranak, Abbaspour Saedeh

Year : 2020| Volume: 10| Issue : 1 | Page no: 19-34

   This article has been cited by
 
1 An integrated and conductive hydrogel-paper patch for simultaneous sensing of Chemical–Electrophysiological signals
Tianyu Li, Bo Liang, Zhichao Ye, Lei Zhang, Shiyi Xu, Tingting Tu, Yiming Zhang, Yu Cai, Bin Zhang, Lu Fang, Xiyu Mao, Shanshan Zhang, Guan Wu, Qifu Yang, Congcong Zhou, Xiujun Cai, Xuesong Ye
Biosensors and Bioelectronics. 2022; 198: 113855
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Recent advancements in flexible and wearable sensors for biomedical and healthcare applications
Yan Wang, Ben Yang, Zhekun Hua, Junyao Zhang, Pu Guo, Dandan Hao, Yushan Gao, Jia Huang
Journal of Physics D: Applied Physics. 2022; 55(13): 134001
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Trends, Technologies, and Key Challenges in Smart and Connected Healthcare
Alramzana Nujum Navaz,Mohamed Adel Serhani,Hadeel T. El Kassabi,Nabeel Al-Qirim,Heba Ismail
IEEE Access. 2021; 9: 74044
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Wearables for Industrial Work Safety: A Survey
Ekaterina Svertoka,Salwa Saafi,Alexandru Rusu-Casandra,Radim Burget,Ion Marghescu,Jiri Hosek,Aleksandr Ometov
Sensors. 2021; 21(11): 3844
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 A study of the user experience when interacting with applications that work with sports armbands to monitor human activity
Mateusz Kiryczuk, Pawel Kocyla, Mariusz Dzienkowski
Journal of Computer Sciences Institute. 2021; 21: 349
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article